Jdi na obsah Jdi na menu
 


Legislativa

Legislativa

 

Každá země má svá pravidla, pro chov případně sběr motýlů. Je proto nutné se s nimi seznámit v případě, že chceme pro motýly jet do zahraničí.

V České republice upravuje sběr a chov motýlů především Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. a Vyhláška č. 395/1992 Sb., která je prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu. Pojďme se proto podívat na nejdůležitější paragrafy v oblasti ochrany těchto druhů živočichů.

Zákon o ochraně přírody a krajiny se v § 5 věnuje obecné ochraně rostlin a živočichů, kdy uvádí, že všechny druhy rostlin a živočichů jsou chráněny před zničením, poškozováním, sběrem či odchytem, který vede nebo by mohl vést k ohrožení těchto druhů na bytí nebo k jejich degeneraci, k narušení rozmnožovacích schopností druhů, zániku populace druhů nebo zničení ekosystému, jehož jsou součástí. Při porušení těchto podmínek ochrany je orgán ochrany přírody oprávněn zakázat nebo omezit rušivou činnost.

V § 48 odst. 1 dále stanoví, že druhy rostlin a živočichů, které jsou ohrožené nebo vzácné, vědecky či kulturně velmi významné, lze vyhlásit za zvláště chráněné. V odstavci 2 pak člení chráněné druhy rostlin a živočichů dle stupně jejich ohrožení na druhy kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené. Odstavec 3 stanoví, že seznam a stupeň ohrožení zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle předchozích odstavců stanoví ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem (viz níže). V odstavci 4 je uvedeno, že stejně jako zvláště chráněný živočich nebo zvláště chráněná rostlina je chráněn i mrtvý jedinec tohoto druhu, jeho část nebo výrobek z něho, u něhož je patrné z průvodního dokumentu, obalu, značky etikety nebo z jiných okolností, že je vyroben z částí takového živočicha nebo rostliny.

Základní podmínky ochrany zvláště chráněných živočichů jsou rozepsány v § 50:

(1)   Zvláště chránění živočichové jsou chráněni ve všech svých vývojových stádiích. Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop. Vybrané živočichy, kteří jsou chráněni i uhynulí, stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.

(2)   Je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla. Je též zakázáno je držet, chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo výměny.

(3)   Ochrana podle tohoto zákona se nevztahuje na případy, kdy je zásah do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů prokazatelně nezbytný v důsledku běžného obhospodařování nemovitostí nebo jiného majetku nebo z důvodů hygienických, ochrany veřejného zdraví a veřejné bezpečnosti anebo leteckého provozu. V těchto případech je ke způsobu a době zásahu nutné předchozí stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud nejde o naléhavý zásah z hlediska veřejného zdraví a veřejné bezpečnosti nebo bezpečnosti letového provozu. V tomto stanovisku orgán ochrany přírody může uložit náhradní ochranné opatření, například záchranný přenos živočichů.

(4)   Ustanovení odstavce 3 neplatí pro druhy silně a kriticky ohrožené.

(5)   Bližší podmínky ochrany zvláště chráněných živočichů, zejména pokud se jedná o zoologické zahrady, záchranné chovy, péči o zraněné živočichy a oprávnění k preparaci uhynulých živočichů stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.

(6)   Opatření přijímaná na základě tohoto zákona musí brát v úvahu hospodářské, sociální a kulturní požadavky, regionální a místní zvláštnosti.

Zákon dále upřesňuje podmínky pro vývoz, prokazování původu, přestupky nebo pokuty. V § 87 o přestupcích je v odst. 1 uvedeno, že orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 10 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že podle písmene c) zraňuje, chová bez povolení zvláště chráněné živočichy nebo ptáky nebo jinak nedovoleně zasahuje do jejich přirozeného vývoje. To samé platí také v případě, že podle písmene j) vysazuje, či vysévá uměle vypěstované zvláště chráněné rostliny nebo vypouští zvláště chráněné živočichy narozené a odchované v zajetí do volné přírody bez souhlasu orgánu ochrany přírody.

Pokutu ve výši do 20 000 Kč udělí fyzické osobě orgán ochrany přírody podle § 87 odst. 2 tomu, kdo dle písmene c) usmrcuje ptáky s výjimkou těch, kteří mohou být loveni, nebo zvláště chráněné živočichy zařazené do kategorie ohrožených přímo nebo způsobí jejich úhyn nedovoleným zásahem do jejich životního prostředí nebo chytá zvláště chráněné živočichy.

Pokuta ve výši do 100 000 Kč čeká podle § 87 odst. 3 tu fyzickou osobu, která dle písmene b) usmrtí zvláště chráněného živočicha kriticky nebo silně ohroženého druhu nebo způsobí jeho úhyn zásahem do jeho životního prostředí.

Pokuty pro právnické osoby v § 88 jsou až do výše dvou milionů korun za podobné přestupky jaké jsou uvedeny v § 87.

Prováděcí vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádí ustanovení Zákona o ochraně přírody a krajiny, upřesňuje pojmy uvedené zákonem a také uvádí seznam chráněných druhů rostlin a živočichů. Z motýlů jsou to tyto druhy:

Kriticky ohrožené druhy:

§        bělásek východní (Leptidea morsei)

§        hnědásek osikový (Hypodryas maturna)

§        jasoň červenooký (Parnassius apollo)

§        jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne)

§        modrásek černoskvrnný (Maculinea arion)

§        modrásek hořcový (Maculinea alcon)

§        okáč jílkový (Lopinga achine)

§        pestrokřídlec podražcový (Zerynthia polyxena)

Silně ohrožené druhy:

§        babočka bílé l (Nymphalis vau-album)

§        bourovec trnkový (Eriogaster catax)

§        lišaj pupalkový (Proserpinus proserpina)

§        martináč hrušňový (Saturnia pyri)

§        modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

§        modrásek očkovaný (Maculinea teleius)

§        modrásek stepní (Polymmatus eroides)

§        ohniváček černočárný (Lycaena dispar)

§        ohniváček rdesnový (Lycaena helle)

§        okáč hnědý (Coenonympha hero)

§        okáč skalní (Hipparchia briseis)

§        okáč sudetský (Erebia sudetica)

§        přástevník mařinkový (Eucharia casta)

§        přástevník svízelový (Claetis maculosa)

§        stužkonoska vrbová (Catocala electa)

§        zubokřídlec (lišaj) dubový (Marumba quercus)

§        žluťásek barvoměnný (Colias myrnidone)

§        žluťásek borůvkový (Colias palaeno)

Ohrožené druhy:

§        batolec (Apatura spp.)

§        bělopásek (Limenitis spp.)

§        bělopásek (Neptis spp.)

§        lišaj pryšcový (Celerio (Hyles) euphorbiae)

§        můra (Phragmatiphila nex)

§        otakárek fenyklový (Papilio machaon)

§        otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)

§        perleťovec mokřadní (Proclossiana cunomia).

 

Celé znění zákona: http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=114~2F1992&rpp=15#seznam

Celé znění prováděcí vyhlášky: http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=395~2F1992&rpp=15#seznam

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Jiřička

(Pepa, 22. 6. 2015 21:40)

Může, a jakou pokutu dostat osoba, srážejíci hnízda jiřiček?

jsjjw

(jsjsm, 5. 5. 2015 14:48)

Ndnsnsnsjkyjxjdjsixhdjd djdjdndnned. Jjdjdnendnd djdjdj